Imprentas 197 – Istòria de  Fulvio Montipò

Imprentas
Imprentas
Imprentas 197 - Istòria de  Fulvio Montipò
Loading
/

Imprentas 197 – Istòria de  Fulvio Montipò

Imprentas
Imprentas
Imprentas 197 - Istòria de  Fulvio Montipò
Loading
/

Imprentas 197 di Ivan Marongiu

Istòria de  Fulvio Montipò, su fìgiu de unu fràigamuros chi at creadu dae su nudda unu gigante industriale

“So semper istadu innamoradu de su chi apo fatu, esseret unu matone, unu bullone o unu tubu. Sa cosa importante est a essere innamorados de su chi chi si faghet”.

Custos faeddos los at narados in un’intervista  Fulvio Montipò, chi ispiegaiat in custu modu semplitze sa resessida impresariale sua. Oe, su presidente e amministradore delegadu de Interpump Group, gigante de sas pompas a arta pressione e de su setore de s’oleodinàmica, est su milliardàriu italianu nou.

In s’ùrtimu annu, su prètziu de sas atziones de sa sotziedade sua, chi at faturadu 1,294 milliardos de èuros in su 2020, est creschidu de su 71%. Mèritu, de una forte ripresa in su campu de sos cumponentes idràulicos pro autocarros, ghiadu dae clientes comente  sa domo produtora de mezos industriales isvedesa Volvo. Sa cuota de s’imprendidore, uguale a su 17%, immoe balet unu milliardu”.

Fulvio Montipò at definidu Interpump comente  “fìgia de unu bisu post-bèllicu, de sa misèria prus mala, de su disìgiu de riscatu”. Su neo-milliardàriu est nàschidu difatis in sa biddighedda de Baiso, tzentru minore de s’Apenninu regianu, in su 1944. Su babbu, muradore, colaiat noe meses a s’annu in Isvìtzera. “Una vida a largu de totu sa famìlia, allogiadu in una barraca frita e bruta, cun sos sachitos de su tzimentu in sos muros pro non fàghere intrare sa currente”, at ammentadu Montipò in s’intervistas sua. “Cando bi torro a pensare  mi naro chi sa vida mea, in cunfrontu a sa chi at fatu babbu meu, non tenet misciunu paragone”.

Est mèritu de unu mastru elementare chi aiat notadu su potenziale suo, a lu cumbìnchere a sighire a istudiare. “Babbu meu l’ait naradu chi no aiat dinare pro mi sighire a mandare a iscola, ma su mastru si fiat impuntadu e una die m’aiat presentadu a sos paras de sos Servos de Maria pro unu collòchiu”, at contadu  Fulvio Montipò . “S’istitutu issoro cada annu asseguraiat sos istùdios a chimbe pitzocos meritevoles. Cando fia istadu ammìtidu su mastru fiat torradu cuntentu e bregiosu acanta fiat babbu meu e l’aiat naradu chi deo dia àere pòdidu istudiare sena li fàghere gastare mancu unu francu. Issu aiat giai pensadu de mi imparare s’arte de su fraigamuros, chi fiat su traballu suo, e deo, a nàrrere sa beridade, fia cuntentu mannu de imparare e de andare a l’agiuare. A sa fine però, bida sa proposta de su professore meu, babbu aiat cumprèndidu chi cussa fiat un’ocasione ùnica pro mie, pro mi fàghere essire dae sa poberesa. Babbu aiat cumpresu chi s’istùdiu e s’istrutzione, sa chi issu no aiat apidu mai, mi diat aere permìtidu de megiorare, e gasi est istadu”.

Fulvio puru aiat cumpresu s’importàntzia de s’istùdiu e pro non delùdere sos chi aiant crètidu in issu, si si fiat postua istudiare comente unu macu. Ma in su pròpiu momentu, in sas dies liberas, agiudaiat a su babbu in su traballu de muradore. Si diplomat cun su màssimu de sos votos e in  su 1972 si  làureat in sotziologia a s’universidade de Trentu, in sa matessi facultade acanta istudiaiat Renato Curcio, fundadore de sas Brigatas Rujas, e acanta insegnaiat su ministru Nino Andreatta. In su 1967 fiat intradu a traballare in sa Bertolini, azienda regiana de pompas idràulicas. “Traballaia finas a sas 9 a sero e istudiaia finas a sas 2 a de note”, at decraradu. “Bator aannos chi mi sunt serbidos pro fàghere esperièntzia e pro connoschre su valore de su traballu e de su sudore”.

In su 1977, a 33 annos, Fulvio Montipò aiat tentu s’idea chi posca lu diat aere fatu diventare unu milliardàriu: sostituire sos pistones de atzàrgiu de sas pompas cun pistones in tzeràmica: prus afidàbiles, prus resistentes e prus pagu gastosas. Fiat nàschida in custu modu sa sotziedade  Interpump, azienda cun sede in Santu Ilario de Enza, in provìntzia de Reggio Emilia. Montipò aiat investidu s’ecuivalente de  1.250 èuros de butzaca sua e aiat collidu su capitale dae vàrios imprendidores locales, in càmbiu de unu 40% de sa sotziedade. Sa crèschida de s’azienda fiat istada lestra a beru, a su puntu de li permìtere de torrare a comporare sa cuota de sos àteros sòtzios in su giru de tres annos.

Interpump Group est arribbada a faturare 1,37 milliardos de èros  in su 2019. Sa sotziedade est presente  in prus de 30 paisos de totu sos continentes cun a su mancu un’azienda e realizat prus de su 80% de sos profitos suos in su mercadu internatzionale. In s’annu de sa pandemia, sas intradas ant subidu una flessione de su 5%. Montipò, fìgiu de sa gherra, refudat però fàtziles paragones tra s’era de su  Covid e cussa de su cunflitu mundiale.

“Non bido analogias, sunt duas situatziones cumpletamente diversas”, at naradu a Forbes Itàlia in su mese de làmpadas 2020. “Su cuadru culturale generale est  totu diferente. Sa fase post-bèllica fiat caraterizada dae sa destruidura, dae unu livellu de disocupatzione artu meda, dae una dificultade bera e difùndida pro isfamare sas famìlias, fintzas numerosas, chi non possediant nudda. Fiat unu tempus acanta su sacrifìtziu non pesaiat, fiat sa normalidade, su disigiu de nde essire dae sa misèria fiat su bisu de totus e totus fiant prontos a sacrificare pro pòdere megiorare. Su bisòngiu fiat meda. Oe bivimus una dificultade de tipu diferente. Non b’at sa destruidura, non b’at su matessi fàmene de su 1945, nen sa matessi disponibilidade a su sacrifìtziu”. Una sotziedade cun “unu sentidu de su deretu artu, pro fortuna, ma unu sentidu de su dovere chi no est comente a su de prima”. Cun custu non chèrgio nàrrere chi sas cunditziones pro su riscatu sotziales fiant prus favorevoles prima, difatis sos giòvanos oe sunt prus formados, prus crìticos. In unu faeddu sunt mègius respetu a su passadu”.

In contu de crisi e de solutziones pro nde essire, Montipò at auguradu un’abbandonu de sa polìtica de sos sussìdios. “Assistire a chie est in dificultade est un’atu nòbile, ma sos giòvanos non podent crèschere in unu mundu fundadu subra de s’assistenzialismu”, at naradu a Forbes in su mese santugaine 2020. “Chie impreat una bitzicleta cun sa pedalada assistida no at a pòdere mai cùrrere su Giro de Itàlia. Unu sistema fundadu subra sos sussìdios ochit sos istìmulos de riscatu, ochit sos bisos. Nois amus bisòngiu de giòvanos responsàbiles dispostos a cumbàtere e a sacrificare pro otennere sos resurtados”.

Su giornalista Luciano Nigro at definidu Montipò “unu raru esèmpiu de babbu pròdigu”. In su 1996, annu de sa cuotatzione in sa Bursa in Milanu, aiat bèndidu sa cuota sua de Interpump Group a sos britànnicos de Bc Partners e si fiat dedicadu a sa passione sua: sos caddos. Intre su 1996 e su 2015 sos esemplares essidos dae sas iscuderias suas, segundu sos datos de s’Assòtziu natzionale de su Caddos de Troto, aiant otentu prèmios pro milliones de èuros.

Giai a s’acabbu de sos annos ’90, però, Montipò si fiat pentidu de àere abbandonadu sa creatura sua. “A sa fine de su 1999”, iscriet Forbes.com, “aiat torradu a comporare su 2%” de sas atziones pro 7 milliones de dòllaros”. Bator annos a pustis aiat torradu a acuisire totu sa cuota sua.

Dae su mese de làmpadas 2020, Interpump Group est intrada a fàghere parte de su Ftse Mib. Sa crisi causada dae sa pesta de su Covid-19 e su cunsighente calu de sos profitos no at alteradu s’istrategia de achirimentos chi at semper caraterizadu sa sotziedade: in s’ùrtimu annu nde sunt istadas cumpletadas bator in Itàlia e in Ispagna. A s’acabbu de sas operatziones, a sas aziendas inglobadas benit permìtidu in gènere de mantènnere su capitale umanu. “Deo creo chi in totu sas impresas b’apat un’istòria de emotziones, de fatiga, de errores e de resèssidas”, at ispiegadu Montipò a Forbes. “Chie acuistat aziendas e las colonizat, nche imbolat  totu cuddu patrimòniu. Sos meres devent cumprèndere imbetzes chi su capitale prus mannu de un’azienda non sunt sas cuotatziones in Bursa, ma su capitale umanu, sos operajos, sos tècnicos e sos traballadores chi ogna die traballant pro megiorare e fàghere crèschere s’impresa.”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *