Imprentas 153 – Tik Tok est semper prus impreadu e est dende fama a sa gente comune

Imprentas
Imprentas
Imprentas 153 - Tik Tok est semper prus impreadu e est dende fama a sa gente comune
Loading
/

Imprentas 153 – Tik Tok est semper prus impreadu e est dende fama a sa gente comune

Imprentas
Imprentas
Imprentas 153 - Tik Tok est semper prus impreadu e est dende fama a sa gente comune
Loading
/

Imprentas 153 di Ivan Marongiu

Tik Tok est semper prus impreadu e est dende fama a sa gente comune

Bastant vìdeos ligeris e de pagos segundos pro diventare famados. Su Mundu est cambiende semper prus a lestru. Pro immoe sa gente est sighende a èssere conchistada dae ispàtzios sotziales e aplicatziones comente Instagram, Twitter, Facebook e Tok Tok, ma fintzas you Tube. Tzertu, comente totu sas cosas, si custas retes sotziales benint  impreadas pro bonu podent èssere unu modu nou de presentare sas cosas, e pro calicunu podent èssere  fintzas un’ocasione de traballu e pro fàghere dinare. Ma però custu non balet pro totus, duncas a sos giòvanos diat cumbènnere a non si fàghere bisos meda.

Tocat a nàrrere puru chi est sutzedende unu fatu istranu meda: immoe paret chi in sos ispàtzios sotziales a èssere prus sighidos siat prus sas fotos e sas istòrias de sa gente comuna, chi non de sa gente famada.

Su mèritu de custa moda est pròpiu de TikTok, s’aplicatzione chi prima at conchistadu sos giòvanos e a pustis est pràghida a ammachiadura a totus, mannos, betzos, isportivos, imprendidores e artistas.

Custa rete sotziale diventada virale in totu su Mundu, est nàschida in Tzina in su 2016 e est arribada a su sutzessu mannu a pustis de s’istade de su 2018, ma  in s’ùrtima iscuta de tempus Tick Tok est praghende prus de Twitter, Facebook e Instagram, sos mèdios de comunicatzione de massivos prus mannos e contados finas a immoe.

Cale est su resurtadu? Sigomente a diferèntzia de sos àteros ispàtzios sotziales faghet a pònnere vìdeos curtzos in ue sa gente si ponet a cantare, baddare o a istòrchere sas iscenas de sos film, medas “influencer” – gente chi diat èssere capatza de cunditzionare su parre de su pùblicu — sunt sighidos semper prus pagu.

Immoe fintzas sas persones disconnòschidas, gràtzias a TikTok, ponende unu ballu o una cantzone, podent fàghere milliones de visualitzatziones.

Bastat a pensare a  Khabane Lame, unu giòvanu de Chivasso – in provìntzia de Torino — chi est su “ticktoker” prus sighidu de s’Itàlia e tra sos primos 100 de su mundu. Difatis, comente ant intituladu medas giornales, TikTok Italia tenet unu  Re nou, e est pròpiu issu, Khabane Lame. Su pitzocu de Chivasso (in provìntzia de Torino), chi in custu momentu chi semus iscriende, in su social network prus sighidu dae sos giòvanos de totu su mundu, est arribbadu a  prus de 31 milliones de sighidores. Unu record chi l’at permìtidu de èssere incoronadu su tiktoker prus sighidu de Itàlia, e tra sos primos chentu prus sighidos de su mundu. Una cosa ispantosa,  mescamente si si pensat a comente est resèssidu a divènnere famadu e sighidu.

Khaby.lame, custu su numene de su canale suo de  TikTok, est nàschidu in Senegal su 9 de martzu de su 2000. Ativu in sa retza sotziale de Tik Tok dae su mese de martzu de su 2020, in sos primos dòighi meses est resèssidu a otènnere solu, pro modu de nàrrere, unu milione de follower, ma posca est arribbada sa fama improvisa. Su 12 de abrile coladu est lòmpidu totu in una a 6 milliones de sighidores, deghe dies a pustis sunt divènnidos 24, e immoe sunt prus de 31 milliones.

Un’aumentu improvisu de sighidores cun milliones de “mi praghet” chi l’ant permìtidu de nde leare su tìtulu a s’influencer prus sighidu de Itàlia,  Gianluca Vacchi (chi si firmat a 17 milliones de follower).

Ma ite pùblicat khaby.lame de gosi bellu e curiosu pro fàghere custos numeros ispantosos chi in pagu tempus l’ant fatu divennere unu de sos tiktoker prus connotos? Si andades a lu chircare in Tik Tok ais a bìdere comente su format printzipale  suo si basat subra vìdeos còmicos registrados a sa muda de pagos segundos. In custos filmados su pitzocu italu-senegalesu istorchet àteros vìdeos acanta benint ispiegadas solutziones istrambas e sena sentidu pro risòlvere sos problemas de ogna die. Issu replicat a custos vìdeos sena allegare, cun una cara ispantada, faghende bìdere modos prus semplitzes e ovios pro fàghere sas cosas.

Custa manera de comunicare, sena allegare, chi puntat totu in s’espressione de sa cara e in su linguàgiu non verbale, l’at permìtidu de essere connotu e sighidu non solu in Italia, ma fintzas in s’èstero, difatis sa majoria de sos sighidores suos sunt de foras de Itàlia. Intervistadu dae Alessandro Vinci pro su  Corriere della Sera, Khabane Lame at naradu :

“A èssere sintzeru, cando apo cumentzadu a pònnere vìdeos non m’isetaia  de lòmpere a custos resurtados. Ma a su  cumintzu de su mese de abrile su canale meu at apidu unu sutzessu mannu e immoe so proende a lu mantènnere, pro ite cando tenes 31 milliones de sghighidores tenes fintzas un’impinnu e una responsabilidade mannas.

A ogna contu sa classìfica pro mene est petzi unu nùmeru: tzertu, so cuntentu de èssere su primu in Itàlia, ma s’iscopu miu est semper cussu de fàghere ispassiare sa gente. Fintzas prima de esseret gasi connotu e famadu, su canale fiat andende bene. Unu millione de follower difatis est una tzifra de totu rispetu. Posca però apo publicadu unu vìdeu chi est devènnidu galu prus virale e apo notadu chi a sas persones praghiat s’espressione chi fatzo cun sa cara. Duncas apo sighidu”. Ma no at a èssere gasi pro semper: “Difatis sa gente cheret sempres cosas diversas e in custas dies so detzidende paris cun s’agèntzia mea (The Akkademia, ndr) comente cambiare su format  pro diversificare sos contenutos.  In ogni modu mi diat pràghere a mi mesurare fintzas cun àteras prataformas comente Twitch, pro sesèmpiu”.

So naschidu in Senegàl, ma bivo a Chivasso: unu logu a su cale so afetzionadu meda e a su cale devo totu, in particulare a sas domos populares de bia Togliatti chi sunt istadas sa famìlia mea. Finas a su cumintzu  de su 2020 traballaia comente operaju, faghia controllu numèricu in una fàbrica de materiales plàsticos. Posca est arribbada sa pandemia: fia in cuarantena e, comente a totus, m’infadaia. Las apo proadas totus: apo proadu a giogare a  sa Play comente unu dannadu; apo proadu a m’allenare, ma so duradu duas dies e apo naradu lassamus a pèrdere… Posca diversos amigos meos m’ant cussigiadu de abèrrere unu canale TikTok.

Deo arribbaia dae unu canale YouTube chi aiat solu 100 iscritos e a su cumintzu aia birgòngia de tènnere TikTok, ca bidia gente ballende e cantende. Comente si siat apo comintzadu a pònnere vìdeos umorìsticos a isfundu ètnicu, faghende pro esèmpiu botadas de autoironia subra de mene etotu; faeddaia posca de totu su chi m’inghiriaiat, ma semper in modu còmicu. A pustis de 6 meses so arribbadu a belle mesu millione, e apo retzidu su badge de verìfica de TikTok; creo de èssere istadu tra sos primos creatores nieddos in Itàlia a l’otènnere.

Otènnere cuddu tipu de reconnoschimentu no est fàtzile, siat si ses biancu siat si ses nieddu; deo mi so abbigiadu de èssere s’ùnicu nieddu, e custa cosa m’at fatu pensare. Su badge posca no at contribuidu a fàghere crèschere sa difusione de sos vìdeos meos tra sa comunidade niedda, ma però  est reconnoschimentu chi seguramente m’at portadu fortuna e forzis m’at fatu notare a su publicu”

In su mese trìulas de s’annu coladu Khaby at cumentzadu una collaboratzione  cun Kevin Believe pro una sèrie de esperimentos sotziales publicados in YouTube chi diant dèvere fàghere riflètere subra sas cunditziones de sos nieddos in Itàlia, gioghende subra sos istereòtipos prus comunos. In su mese de santugaine de su 2020 intrat a fàghere parte de The Akkademia chi lu presentat comente Influencer comedy e TikToker.

Curiosidade: Khabi tenet unu fradigheddu prus piticu; est artu 1 metru e 83 tzentìmetros; in nadale at posadu comente a modellu pro DLuiRepubblica; li praghet a giogare a  Playstation (chi a s’ispissu devenit sugetu fintzas de sos vìdeos suos); at pigadu parte a su vìdeu musicale de Young Dudu, Colpa dei palazzi; est isposu cun una pisedda italiana.

A pustis de sa crèschida manna in  TikTok, sunt in medas a si dimandare cantu balàngiat Khaby Lame. Pro como però no esistent datos ufitziales subra su chi balangiat in Instagram e in TikTok e nimancu subra su patrimoniu acapiadu a sas collaboratziones cun àteros influencer de sutzessu.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *