Imprentas 137 – 1970 Casteddu binchet s’iscudeto e est Campione de Itàlia

Imprentas
Imprentas
Imprentas 137 - 1970 Casteddu binchet s’iscudeto e est Campione de Itàlia
Loading
/

Imprentas 137 – 1970 Casteddu binchet s’iscudeto e est Campione de Itàlia

Imprentas
Imprentas
Imprentas 137 - 1970 Casteddu binchet s’iscudeto e est Campione de Itàlia
Loading
/

Imprentas di Ivan Marongiu

  1. Casteddu binchet s’iscudeto e est Campione de Itàlia

Cando su Casteddu aiat conchistadu s’iscudetu su 12 de abrile de su 1970, cun duas dies de antìtzipu prima de sa fine de su campionadu, sos giogadores ruju-blu aiant festadu in sos ispogliatojos cantende, bufende ispumante e pipende. In cussa iscruadra pipaiant belle totus, a cumentzare dae Manlio Scopigno, s’allenadore de cussu grupu de pitzocos chi aiat rivolutzionadu su fùbbalu italianu. Lu mutiant su “Filòsofu” e fiat istadu su primu a crèere in sa possibilidade chi su Casteddu poderet bìnchere su campionadu, faghende·si befes de sos iscuadrones de su nord, de su Milan, de s’Inter, de sa Juve, e de Rivera, Mazzola e Anastasi.

«Nois giughimus a Riva e nche l’amus a fàghere». Custa frase la repitiat a sos  dirigentes de sa sotziedade s’allenadore de su Casteddu Scopigno, mentras sos club italianos prus mannos  faghiant a gara pro comporare su nùmeru 11 de s’iscuadra sarda. Sa sotziedade aiat resistidu e no aiat bèndidu a Riva, fortzis fintzas gràtzias a sa contrariedade  a su trasferimentu de su diretu interessadu chi si fiat afetzionadu meda a s’iscula nostra e non podiat delùdere sos tifosos sardos.  Gasi s’armada sarda aiat pòdidu parare fronte a sos iscuadrones de su Nord pro sa conchista de cussu triangolinu  biancu, ruju e birde, cambiende pro semper s’istòria de su fùbbalu italianu.

In su 1968-69 s’atacu de su duo de sas meravìllias, “Riva-Boninsegna”, aiat fatu istragu de sos aversàrios: 3 a 0 contra su Palermo, 6 a 1 in domo de su Varese, 4-2 a s’Olìmpicu contra sa Roma e ancora 2-1 in domo de sa Juventus. In sa segunda parte de su Campionadu su Casteddu aiat conchistadu su tìtulu, simbòlicu,  de campione de ierru. Ma pròpiu in sas partidas de su girone de torrada calicuna cosa fiat cumentzende a girare male, fortzis fintzas pro more de calicunu arbitràgiu isballiadu, e su Casteddu nche fiat acabbadu a su segundu postu in classìfica, fatu fatu a sa Fiorentina.

Ma totu diat èssere istadu rimandadu a s’annu sighente. In cussu istiu, cando sos americandos fiant isbarcados in sa Luna,  Andrea Arrica aiat cumpletadu s’orgànicu: aiat sacrificadu a Roberto Boninsegna pro batire a Casteddu su triu Angelo Domenghini, Bobo Gori e Cesare Poli, chi si fiant agiuntos a su dueto Albertosi-Brugnera, arribbados in s’istajone pretzedente a su postu de Francesco Rizzo. In custu modu Scopigno si fiat agatadu cun un’orgànicu meda prus echilibradu: Gori, prus de èssere unu cuncurrente de Riva, lu deviat agiudare, aberende ispàtzios de giogu in favore de su cannonieri ruju-blu. Domenghini in s’ala dereta fiat titulare in natzionale e duncas fiat una seguresa, difatis aia permìtidu a su tècnicu de liberare in su tzentrucampu a Claudio Nenè, una genia de Tardelli ante-litteram cun in prus sa classe naturale de unu brasilianu. In fines Poli, chi podiat giogare comente  lìberu, tertzinu, stopper e medianu, a segunda de su bisòngiu. Fintzas Albertosi, chi aiat subidu 11 retes ebbia, fiat una garantzia: su primadu suo no at a èssere superadu in sos torneos a 16 iscuadras.

Cun una rosa istrinta, ma forte meda (a sa fine ant èssere impreados 16 giogadores ebbia), su Casteddu aiat initziadu su campionadu motivadu meda. A pustis de unu pari in abertura  in domo de sa Sampdoria, aiant comintzadu a colletzionare  vitòrias: 4 de fila de pare, chi aiant positzionadu sos sardos in punta de sa classìfica. Prima unu sicu 2-1 a su Vicenza in s’Amsicora, posca 2-0 a Brèscia e ancora unu 1-0 in domo contra sa Lazio cun Brugnera, e sena sa pesèntzia de Riva.

Su poker diat èssere istadu serbidu sa chida sighente in Firenze. A dirìgere sa gara bi fiat Lo Bello. Comente calicunu mese a pustis in sa partida Juventus-Casteddu, su fischietu siracusanu fiat istadu su beru protagonista. In cussu momentu nemos si lu podiat mancu imaginare, ma cussa partida diat èssere istada sa prus detzisiva de su torneu: su Casteddu aiat bintu 1-0 gràtzias a unu rigore cuntzèdidu in su primu tempus pro unu fallu contra Zignoli e trasformadu dae Riva, leendende a sos toscanos su primadu de imbintzibilidade chi duraiat dae sa 5ª die de su campionadu de s’annu prima, e brinchende a solu a su cumandu de sa classìfica. Unu primu postu chi sos casteddajos diat aere poderadu pro totu su campionadu .

A pustis de cussa partida su Casteddu aiat paregiadu in domo cun s’Inter, posca aiat otentu duas vitòrias contra Nàpoli e Roma, duncas fiat arribada sa partida detzisiva in  s’Amsicora contra sa Juventus. Sa Betza Sennora in 8 dies, aiat fatu agigu 6 puntos, su Casteddu imbetzes fiat a cuota 14. Ma sa partida fiat acabbada 1-1: in sa ripresa, a pustis de sa rete initziale de Domenghini, propiu a s’iscadire de su tempus, aiat marcadu s’aligeresu Antonello Cuccureddu, chi cussa die faghiat s’esòrdiu in serie A. Ma però cussu resurtadu nd’aiat ischidadu s’iscuadra biancuniedda, a su puntu de la fàghere devènnere sa rivale prus sèria de sos casteddajos pro sa conchista s’iscudetu.

Su Casteddu imbetzes aiat cumentzadu a abrandare sa cursa sua. Aiat paregiadu a Verona e aiat superadu su Bologna binchende solu 1 a 0, prima de subìre sa prima derrota de s’istajone in su campu de su Palermo. Unu gol ispantosu de Troja a sa fine de su primu tempus aiat dadu su vantàgiu a sos sitzilianos, ma su sòlitu Gigi Riva, prima de sa fine, fiat resèssidu a paregiare. S’àrbitru però aiat annulladu  sa rete pro un’atzione foras de giogu de Martiradonna, finidu a terra a presu de s’àngulu. Scopigno, aiat abboghinadu contra su guardalineas pro protesta e a su tècnicu fiant istadas dadas 15 dies de iscualìfica. Diat èssere torradu a sètzere in sa banchita petzi a pustis de sa festa pro s’iscudetu de su 12 de abrile. Scopigno si fiat consoladu nergende a sos giornalistas chi sa partida si bidiat mègius dae sa tribuna, ma in s’ora su Casteddu aiat sighidu sa filera de partidas negativas otenende solu duos parègios in su cunfrontu esternu cun su Bari e posca in cussu in domo contra su Milan chi aiat serradu su 1969.

Ma cun su cumintzu de s’annu nou, sa capolista fiat torrada a bìnchere, otenende 5 vitorias de fila de pare contra Torinu, Samp, L. Vicenza (acant aRiva aiat fatu su super gol cun una bortulada), Brèscia e Làtziu. In su mentres s’allenadore, a càusa de s’infortuniu de Tomasini, aiat postu su capitanu Pierluigi Cera in su ruolu de lìberu. Unu sèberu bene intzertadu, a su puntu chi diat  èssere istadu copiadu fintzas dae Valcareggi a Mexico ’70. In su tzentrucampu, imbetzes, aiat postu a Brugnera, lassende artu meda su livellu tècnicu de unu repartu acanta fiant importante sa presèntzia de Ricciotti Greatti. A ogna contu, in sa gornada nùmeru 19 de su campionadu, cun  10 puntos conchistados, su Casteddu fiat trancuillu a su cumandu cun 4 puntos in prus de sa Juve. Vantàgiu chi si fiat reduidu a duos puntos in sas sutzessivas bator dies a pustis de su parègiu in domo cun sa Fiorentina, sa segunda iscunfita istajonale de San Siro pro manu de s’ex Boninsegna, sa vitòria contra su Napoli e su parègiu in domo de sa Roma.

Si fiat lòmpidos duncas a su 15 de martzu, die de s’iscontru diretu cun sa Juve. Su Casteddu cheriat a su mancu unu parègiu, sos biancunieddos imbetzes cheriant sa vitòria pro agantzare su Casteddu. Sa partida fiat acabbada 2-2. In su primu tempus bi fiat istadu s’autogol de Niccolai e su parègiu  de Riva in su finale cun unu giogada ispantosa. In sa ripresa s’àrbitru prima s’aiat imbentadu unu rigore in favore de sa Juve: iscudet Haller e Albertosi  lu parat, ma Lo Bello faghet repìtere e intrat in rete. A cussu puntu sos giogadores de su Casteddu fiat pro iscùdere s’àrbitru.  Ma  a s’otavu  aco’ unu àteru rigore, fintzas cuddu imbentadu, però a favore de su Casteddu, chi Riva  trasformat in gol. In sas sutzessivas tres dies sos casteddajos aiant balangiadu un’àteru puntu de distàntzia dae sa Juve, e su 12 de abrile aiant bìnchidu contra su Bari pro 2-0,  mentras sa Juve perdiat in domo de sa Lazio,  intreghende in custu modu un’iscudetu istòricu a s’iscuadra de Scopigno e a totu sa Sardigna. Su Casteddu fiat Campione de Itàlia.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *