Imprentas  215 – Sa familla Albano e su primu casu erbeghinu de esportazione 

Imprentas
Imprentas
Imprentas  215 - Sa familla Albano e su primu casu erbeghinu de esportazione 
Loading
/

Imprentas  215 – Sa familla Albano e su primu casu erbeghinu de esportazione 

Imprentas
Imprentas
Imprentas  215 - Sa familla Albano e su primu casu erbeghinu de esportazione 
Loading
/

Sa familla Albano e su primu casu erbeghinu de esportazione a cura di Francesco Oggianu

I su mese de lampadas, pro Sant’Antoni ‘e su Monte, in Macumere, s’urtimu de sa familla Albano, chi sun bistados sos primos a faghere unu istabilimentu pro sa produzione de su casu erbighinu pro esportare in America, a su cominzu de su seculu passadu, had donadu a sa cittadina unu filmadu de su 1930, propriu subra de sa festa de Sant’Antoni. Una cosa bella chi est bistada aggradada dae tottus, mancari in cussu filamdu, de 91 annos faghed, non si agatad prusu nissunu. Est unu materiale chi est bistadu regaladu dae Frantiscu Albano, fizzu de Sarbadore, chi fintzas a su 1979 had pruduidu si casu in cusssu istabilimentu de carrela e Sulis, in sa zona industriale ezza de Macumere, accurzu a atteras casieras e fintzas a S’Alas. Propriu de sa familla Albano chrimos faeddare, ca est un’istoria chi interessad totta sa Sardigna e interessad sos giovanos, chi podene sighire cantu est bistadu fattu in ottanta annos de attividade in cussu istabilimentu de Macumere, chi had fattu connoschere sa cittadina e sa Sardigna in tottu su mundu.

Bos contamos s’istoria de una familla ligada a Macumere pro unu periodu meda longu cantu battoro generaziones. Pissente Albano, naschidu in su 1852 a Moliterno in Basilicata, fid unu cummerciante de bestiamne, comente lu fidi su babbu, Frantziscu, haiad cominzadu in sa terra sua s’attividade apris a cussa de sa produssione de su casu fattu dae latte de erbeghe. A sa fine de s’ottighentos, Pissente had attraessadu su mare e had isbarcadu in Sardigna, ma non si est frimadu a Terranoa. Utilizzande sas ferrovias reales sardas, chi collegaini su nord de s’isula cun Casteddu. had fattu tappas e pustis de haere fattu verificas de fattibilidade e cumbenienzia geografica, had detzisu de si frimare in Macumere, su centru de su Marghine, puntu de incontru de sas istradas e ferrovias. E gai had impiantadu unua casiera subra de una rocca dainanti a su riu S’adde, inube su friscu e bentu assuttu de su maestrale, had permittidu a su casu de faghere una istajonadura perfetta, in d’unu periodu inube non esistiana sas tecnologia e frigoriferos e cando non bi mancu sa currente elettrica. Gai ha cominzadu e gai est andadadu adainanti pro ottanta annos.

Pissente Albano had duncas faattu sas chentinas sutta de una rocca, abbaidande a su nord, in modu chi sa lughe de su sole e sucardu non esseren potidu iscardire sos locales chi fid fraigande. In cussu periodu sa idda de Macumere chi fid attesu prusu de unu chilometru dae s’istazione de sas farrovias e attesu su mattessi tanti fid s’industria de su casu de Pissente Albano, posta a foras de sa idda. A pustuis de Albano, atteros imprendidores de sa campagna romana, tottus continetales, han chircadu de agatare una sistemazione in Sardigna, tra Macumere e Bonorba. Nissunu de custos peroe had fissadui sa sede principale in Sardigna, comente had peroe fattu Pissente Albano in su 1902, chi had costituidu un’azienda tottu sarda, fissande sa dimora sua in Macumere, accurzu a sa casiera e a sas chentinas de istaionadura, muttinde a bi vivere tottu sa familla. Annos primu de sa prima gherra mondiale, Macumere had aumentadu su numeriu de sas aziendas pro faghere casu, chi haina chirradu custa idda a atteras. Su primi fissu de Pissente, Frantziscu, chi cullaboraiada cun s’azienda e nde faghiad parte, est bistadu mandadu, prima de finire s’ottighentos, cando teniad solu 18 annos, in America, cun d’unu capitale de 50 mizza francos, pro chircare a New York una azienda de distrubuzione de sos prodottos alimentares italianos.

In cussos annos, diffattis, medas italianos, de su sud, sunu emigrados in America e New York est diventada una zittade ona pro su traballu chi devian faghere. Frantziscu Albano, chi teniad in su sambene s’ispiritu de imprendidore, had fattu una importante azienda de importazione, fisande sos uffissios e magasinos de depositu in su coro de sa zittade americana a su numeru 116 de PArk Place,accurzu a sa City Hall, su palattu de su Comune. In Italia, s’azienda Albano, chi intantu haida ispostadu sa sede dae Moliterno a Napoli, teniad cun Sarbadore Albano, su frade de Frantziscu, atteru elementu de ispiccu. Cando est cominzadu su noighentos, isportaida in America siad su casu de Macumere che cussu de Napoli, ma fintzas medas prudottos alimentares, comete su casu de onzi manera, sas prumtas San Marzano, cunservados in isterzos de banda istanzada, pastas alimentares e atteru. Innoghe sa vida de Frantziscu Albano si unid a cussa de Teresa De Rosa. S’azienda ALbano, difattis,comporaiada sas pastas alimentares dae sos molinos e pastificios de Grignano, dae sa ditta de Gabriele de Rosa, cun sa fizza manna Teresa, chi fid appena diplomada, in sa Nomade de Napoli, est bistada luego posta a capu de s’azienda de su babbu, chi teniad solu unu fizzu mascru, in mesu a otto fizzos.

Teresa in su 1908, cando teniad 21 annos, si est cojada cun Frantziscu Albano, chi de annos nde teniad 27, rientradu dae America propriu pro s’isposare. Su viazzu e nozze est bistadu programmadu cun d’una nave in partenzia dae Le Havre passande pro Parigi. Su traballu fid isettande Frantziscu a Parke Place e non si podiad cundere medas distraziones.In su 1915 est mortu, a solu 28 annos, Sarbadore Albano, s’amministradore de s’azienda italiana. pro sa familla e su traballu chi si fid isviluppande sempre de prusu est bistadu unu corpu feu. In su matessi annu, Frantziscu, chi fid diventadu cittadinu americanu, cun sa muzzere e duos fizzos, Pissente e Gabriele, naschidos in New York, sun devido rientrare in Italia siad pro sa morte de Sarbadore, ma pro dimandare de cumbattere cun s’esercitu Italianu cando est cominzada sa gherra. Est bistadu peroe iscartadu a sa visita medica in Casteddu, pro una forma de insufficienzia renale. Si ch’est torradu in America, lassande in Macumere sa muzzere ee sos fizzos. Cando est finida sa gherra est torradu in Italia e innoghe ch’est abbarradu prus de un’annu e pustis in su 1919 est naschidu su terzu fissu, Sarbadore, had detzisu de faghere rientru a New York.

Su viazzu, in prenu jerru, est bistadu feu e cando est arrivadu in America si est devidu ricoverare in su New York Hospital, inube a pustis de battor meses, si ch’est mortu su 14 de abrile de su 1920, cando teniad solu 39 annos. Su matessu annu est mortu fintza su babbu Pissente. A sa morte de Frantziscu, sa fiduda Teresa De Rosa, a 32 annos, de familla nobile, si nd’est trasferida pro sempere a Macumere,inube a chimbe meses dae sa morte de su maridu, est mortu fintzas su sogru. teresa de Rosa non si est mai arressa. Si chad pinnigadu sas manigas e cun sa fide in Deus est partida in America, lassando sos fizzos a personas seguras. In pagu tempus had liquidadu sas attividdes americanas de su maridu e pustis est torrada a Macumere dae inube had cominzadu a dirigere s’azienda chi had tentu in eredidade. E gai had sighidu fintzas a su 1925, cando si est posta in sotziedade paris ccun su connadu Michele Di Trani, chi haiad isposadu sa sorre, Anna. Fintzas sa familla di Trani si est trasferida dae continente a Macumere.

Sa chirrada est bistada ona, pruite Di Trani si est dimustradu validissimu, abile e preoparadu. Est naschida goi sa ditta Albano Di Trani, chi had aumentadu de produssione e fatturadu. Ma s’industria de su casu est un’industria ciclica, cun momentos bonos e malos. sa crisi de su 1933 est bistada sa prusu difficile e mancari tottu sa ditta Albano Di Trani est resessida , a sa fine de su 1930, cun sacrifizios, a esportare in America prus erbighinu de tottus in Sardigna. sa vedova Albano non si est limitada a faghere solu cosas pro s’azzienda, ma si si est occupada de fagheere fintzas operas beneficas. In su 1947 est peroe mortu su fizzu, Grabielle a solu 35 annos e in su matessi annu si seprad dae Di Trani, chi si est fattu una casiera pro contu sou. In su 1946 est torrada in Macumere e istracca e provada had affidadu a su fizzu chi li fid abbarradu, Sarbadore, sa direzione de s’azienda. In su 1959 si ch’est morta lassande a su fizzu onzi responsabilidade.

Sarbadore had fattu issu puru medas operas beneficas, regalande terrinos e cantu atteru e pustis si est cojadu e li sunu naschidos chimbe fizzos, Gabriella, Rita, Frantziscu, teresa e Ester. Issu su 1979 had depidu serrare tottu a pustis de 80 annos, lassande sos operaios e dipendentes in carrigu a atteras aziendas de Macumere. A sighire su numene Albano bi est su nebode Alessandro, fizzu de Frantziscu. Chissai ite poded abbarrare in Macumere de cussa nobile familla chi meda had fattu pro sa cittadina e pro sa Sardigna intrea.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *