Imprentas 194 – Sos toponimos beros de sa Sardigna

Imprentas
Imprentas
Imprentas 194 - Sos toponimos beros de sa Sardigna
Loading
/

Imprentas 194 – Sos toponimos beros de sa Sardigna

Imprentas
Imprentas
Imprentas 194 - Sos toponimos beros de sa Sardigna
Loading
/

Imprentas  di Ivan Marongiu

Sos toponimos beros de sa Sardigna

A l’ischides chi in Sardigna medas de sos topònimos chi fiant in sardu los ant istropiados in italianu o cambiados de su totu? In custa manera ant cantzelladu su sentidu beru e su valore culturale mannu chi aiant. Pro custu motivu est nàschida un’initziativa de un’assòtziu chi si narat Assemblea Natzionale Sarda, o prus in curtzu ANS, chi cheret torrare su valore giustu a sos toponimos e fàghere connòschere a sos sardos su nùmene originàriu de cussos logos e de cussas bidda. Amus a cumentzare alleghende de sa punta prus arta de su Gennargentu, a  1834 metros. Difatis tocat a lòmpere a cussa artària si si cheret arribbare a Perdas Crapias, su puntu prus artu de totu sa Sardigna, in su Gennargentu, in su comunu de Àrthana. S’etimologia no est crara: iscritu cun custa forma diat pòdere chèrrere nàrrere “Rocas fresadas (dae su bentu)”, ma tocat a cunsiderare sa possibilidade chi siat Perda (de) Crapias, ipotizende chi cun su tempus si siat pèrdida sa S, chi cheret nàrrere “Roca de sas cabras agrestes”.

Non totus connoschent custu topònimu. Comente  est possìbile? Proite a dolu mannu su nùmene sardu at lassadu logu a s’italianu “Punta La Marmora”. Alberto Ferrero della Marmora est istadu unu generale de s’Esèrtzitu Piemontesu imbiadu in Sardigna in su 1835, pagos annos a pustis de s’Editu de sas Tancas, pro fàghere sos annotos ùtiles a sa creatzione de sa “Carta de s’ìsula de Sardigna” cun fines mescamente catastales. A pustis de unu traballu de 16 annos, tra sas àteras cosas, est istadu issu a istabilire Perdas Crapias comente sa punta prus arta de Sardigna, finas a tando fissada cun càrculos errados in su Bruncu Ispina. Custa mesura est istada cunfirmada dae istùdios imbenientes de su geòlogu italianu Domenico Lovisato, chi in su 1895 aiat propostu de intitulare sa punta pròpiu a La Marmora.  Mancari l’apant mudadu su nòmene però, sa versione sarda est abarrada in sas mapas de s’IGM e carchi escursionista “l’agiornat a manu” creende cartellos bilìngue!

Sighimus cun sos toponimos e allegamus de s’ìsula de Mal di Ventre, acanta a Cabras (OR). Su numene suo originàriu est  “Malu Entu”, est a nàrrere unu bentu malu. Custu nùmene dipendet dae s’espositzione a su Bentu Estu forte chi rendet difìtzile s’intrada a s’ìsula. Sa bortadura isballiada est frutu de una interpretatzione, ligada a su sonu e no a s’etimològia de su topònimu, dae parte de sos cartògrafos, chi aiant cumintzadu a l’iscrìvere in sas mapas cun su nùmene italianizadu. Cando fiat lompidu su generale La Marmora in su 1860, issu puru si fiat abigiadu chi su nomene italianizadu “Mal di ventre” non pitzigaiat a nudda, e difatis in una nota de su resocontu suo aiat iscrtitu chi s’isula aiat «sa singularidade de aere unu nùmene  ridìculu, difatis, li narant Male di Ventre”». E gosi est abarradu.

Arrivimus a Ogiastra e allegamus de su toponimu Cala Mariolu.  Su nùmene beru de Cala Mariolu, in Baunei (Golfu de Orosei), est “Is pùligis de nie”. Sos pastores de Baunei l’aiant donadu custu nùmene ca afatzandesi dae sa costera e bidende s’arena, paragonaint sas predas minudas a pùlighes biancas, in colore de nie. Difatis sos antigos usaint sos elementos de sa natura pro definire sos colores. “Cala Mariolu”  benit solu dae sos annos ‘40, cun sa lòmpida de sos piscadores de Ponza. Issos impreaint sas grutas pro gollire su pische e a bortas capitaiat chi sos boes marinos (focas monaca) si mandigaint  su pische piscadu. Pensende chi bi esseret unu furone, impreaint su ditzu napoletanu “accà ce sta un mariolo” est a nàrrere: “inoghe b’at unu furuncu!”.

Allegamus immoe de su nùmene originàriu in sardu de s’iscògliu mannu Pan di Zucchero, in Masua (Igrèsias). Su toponimu beru est  Concali su Terràinu. Dae sa fine de su 1700 est essidu in sas cartinas cun custu nùmene nou. Unu nùmene chi benit cun grandu probabilidade dae sa cunformatzione de sa roca, simigiante meda a s’iscògliu Pão de Açúcar, chi s’agatat in sa baja de Rio de Janeiro in Brasile. Ma ite cheret nàrrere “Concali su Terràinu” ? In medas narant chi cheret nàrrere “Sedda de terra”, e custu est si significu prus probàbile.

 

Calamus a Casteddu e agatamus su nùmene Margine Rosso, in su litorale de Cuartu Sant’Aleni. Custu logu a nàrrere sa veridade fiat connotu comente “Margiani Arrùbiu” (fintzas “Mraxani Arrùbiu”), chi diat èssere “matzone ruju”. Su faeddu  “Margiani” benit dae su fatu chi sos margianes abitaiant meda  cussa zona: s’istròpiu de su nùmene in “Margine” est pro more de s’italianizatzione isballiada, e fintzas ca est s’ùrtima parte de s’arenile de su Poeto. Inoghe, in su 1793, b’at àpidu s’atacu navale de sa Marina Frantzesa, derrotada però dae sas Milìtzias Sardas, chi aiant destruidu sas trupas frantzesas chi l’aiant finida bociende·si a pare, fintzas ca fiat a note e b’aiat iscuru. Est istadu un’eventu fundamentale, dae su cale est incumintzada sa Sarda Rivolutzione.

Bessimus conca a Olbia e agatamus Golfo Aranci, chi in veridade si diat dèpere nàrrere “Golfu di li ranci”. Su topònimu gadduresu fortzis est istadu postu ca in cuddu tretu de mare b’at bundàntzia de càvaros (granchi). Su faeddu Ranci paret chi siat istadu galu un’atera borta interpretada male dae sos cartògrafos chi l’aiant italianizada cun “aranci”, fintzas si non b’aiat perunu frutu de cussu tipu a curtzu de cudda zona. In su 1860 su nùmene cumparit in su “Itinerario dell’Isola di Sardegna” de su generale La Marmora in sa forma “Golfo degli Aranci”. Oe su topònimu ufitziale sardu de Golfo Aranci  però est “Figari”, ca sa tzitade naschit a presu de Cabu Figari. Prus a mancu sa matessi ispiegatzione la tenimus pro s’“Isola dei cavoli”, chi in veridade est  “Isula de is càvurus”, dae sa fàuna de su logu. Est un’ìsula granìtica minore a largu de Cabu Crabonaxa. Calicunu narat però ca su nùmene diat èssere fatu derivare dae sos càules arestes chi diant crèschere in s’ìsula. Un’errore de italianizatzione chi segundu Massimo Pittau “est istadu fatu dae sos Pisanos e resurtat giai registradu dae Giovanni Fara in s’opera Chorographia Sardiniae de su  1500.

Abbarramus in sa costa orientale e atzapamus “Costa Smeralda”, chi imbetzes si naraiat “Monti di Mola”. Su nùmene chi totus connoschimus, naschet dae sa commercializatzione de custa zona de Sardìgna, seberada dae chie at comporadu sas terras e fraigadu sos biddatzolos turìsticos. Sa toponomàstica originale est istada duncas iscantzellada e sostituida dae sa noa, prus dèghida pro su progetu turìsticu. A peus de totu, su nùmene Smeralda, non benit dae su colore de s’abba comente creimus, ma dae su nùmene de sa fìgia de Giuseppe Mentasti, un impresàriu industriale chi aiat comporadu  s’ìsula de Mortoriu dae un’istangheri de Arzachena, Luigino Demuro, pro 3 miliones de francos, chi si naraiat Esmeralda. Sa particolaridade est chi su topònimu “Monti” siat istadu mudadu in “Costa”, custu puru pro dare prus fortza a sa destinatzione turìstica noa. In su 1990 su cantadore Fabrizio De André at dedicadu a custu logu una cantzone, “Monti di Mola”, cun sa partetzipatzione de sos Tazenda.

Semper in logu de mare e semper in sa costa orientale agatamus  “Cala Luna”, chi in veridade est “Ilune”. Difatis sos cartògrafos piemontesos in su XIX sec. ant italianizadu su nùmene istropiende·lu in Cala Luna. A presu de cue difatis curret su Riu Ilune e su complessu càrsicu a palas de s’insenatura si mutit “Codula Ilune”. Sos dorgalesos, cando si riferint a custu logu lu narant comente narant pro Gonone, Ilune ebbia, sena nimmancu su fueddu “Cala”.

Serramus cun Portovesme, fratzione de Portuscusi (dae su catalanu Port Escus, est a nàrrere “Portu cuadu”). Custu logu si naraiat “Is Canneddas” e fiat giai presente in època medievale, fintzas cun su matessi nùmene catalanu “Canyelles”.  Sa muda de su nùmene est acontèssida pro donare importàntzia a Carlo Baudi de Vesme, istòricu piemontesu e presidente de sa Società di Monteponi, azienda minerària chi in su 1870 at costruidu su portu e sa trata ferruviària pro fatzilitare su trasportu de sos materiales.

Immoe no aimus prus iscusas e connoschimus su numene beru de unas cantas localidade sardas, abarrat a nois a las mutire cun su numene giustu!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *