Imprentas 167 – Su delittu de su lagu

Imprentas
Imprentas
Imprentas 167 - Su delittu de su lagu
Loading
/

Imprentas 167 – Su delittu de su lagu

Imprentas
Imprentas
Imprentas 167 - Su delittu de su lagu
Loading
/

Imprentas 167 di Francesco Oggianu

Su delittu de su lagu, si isettana ss cundannas definitivas pro cusso giovanos chi hana mortu a Manuel Careddu

Cussu chi est suzzessu s’undighi de capidannni de tres annos faghed, accurzu a su lagu Omodeo, sighid a essere una cosa chi medas nde su faghinde un’esempiu de su malessere de sa zoventude. In cussu sero feu de capidanni, unu piseddu de Macumere de 18 annos, Manuele Careddu, è bistadu mortu barbaramente dae unu fiottu de fedales suos e piseddos e piseddas chi fin leados dae sas drogas. In sa sentenzia chi est bistada depositada de sa corte de appellu pro tres zovanos, Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta, bi est tottu c ussa malvagidade chi est bistada rilevada dae sos giudices. Non solu non ha tentu peruna piedade, ma pared chi eppana provadu gustu fintzas pro terrorizzare Manuel Careddu, in cuss’istrada niedda de sa notte e da inube non si est potidu torrare indaesegus. Sos giudices de sa corte de appellu iscriene goi: “Sas modalidades de su delittu, manifestana non solu sa malvagidade, ma fintzas su piaghere de faghere passare a Manuele sufferenzias fisicas e morales chi non fini necessarias. Custu cantu iscriene sos giudices de sa corte de appellu de Casteddu cunfirmande sas cundannas.

S’ergastulu pro Christian Fodde, a 30 annos pro Riccardo Carta e a 16 annos e otto meses pro Matteo Satta, pro s’omicidiu de su piseddu de Macumere. unu verdettu, chi fid bistadu pronunciadu su primu de frearzu, chi enid peroe impugnadu dae sos difensores de sos tres piseddos de Ghilarzi, chi han presentadu a sa corte de cassazione. Sos giudices sun torrados a passare sa paginas nieddas de su 11 de capidanni de su 2018, cando luego a pustis bustu, Christian Fodde, chi tando teniad 20 annos, , haiad detzisu de lu occhire, pruite offesu dae su cumportamentu de Manuele Careddu, chi haiad minettadu s’isposa, Giada Campus e pustis haid ingurpadusu matessi Fodde de non pagare sos depidos de sa droga chi haian comporadu. Fode pustis had pianificadu sìomicidiu paris a atteros zovanos (tra issos fintzas Nita Cosmin s’atteru minorenne cundannadu un appellu a 16 annos comente sa pitzinna, chirrande fintzas sos attrezzos de ponnere pro occhire su giovanu de Macumere e dande a d’onzunu unu ruolu precisu.

In cusssu 11 de capidanni sa trappula pro Manuele Careddu est iscattada cando su rellozu sinzaid sas deghe de sero. Su piseddu de Macumere fid cunbintu de che lompere una persona chi li deviad sardare su depidu de 600 euros, pro sa droga chi issu had bendidu e chi ancora non bi l’haian pagada. Sos giudices insistini: Nissunu de issos had cambiadu idea subra s’intenzione de che faghere foras Manuele Careddu. E pustis nissunu si est realmente pentidu. Accurzu a su lagu Omodeo bi duncas bistadas sa barbara esecuzione. Manuele Careddu est bistadu collidu a palas cun d’unu piccu de Christian Fodde, chi l’haiad ligadu manoes e pese e lu collire prus bortas e cun accanimentu cun d’una pala, dainanti a sos atteros piseddos. S’avvocadu Aureliu Schintu had puntadu subra de sa perizia psichiatrica, susteninde chi Fodde haiad primu leadu sustanzias stupefacentes. Fodde fid lucidu, duncas in gradu de cuncepire unu programma criminosu meda difficile. Pro s’avvocadu su movente est bistadu chi Fodde timiad de interrompere sa relazione cun sa fidanzada, Giada Campus, ma sos giudice de sa corte de appellu de Casteddu naran chi su matessi Fodde, prus bortas, had nadu chi l’had ispintu a bocchire s’atteggiamentu irrispetosu de Manuele Careddu.

Ma sa corte est torrada subra de sa crudeltade chi b’est bistadu in su viazzu dae Ghilarzu fintzas adainanti de su lagu, Careddu est bistadu inutilmente terrorizzadu cando li han descritu sa èperigulosidade de cussu che deviad incontrare. issu su matessi narad: deo minde rio, cussu de occhire andad bene, ma pustis?Pro sos giudices est sa matessi cosa de narrere chi a bocchire non tiad essere bistadu unu problema, chi sa difficultade fid solu cussa de depistare sas indagines. Bochire, segundu sos giudices, fid una cosa de pagu contu. Su legale de Riccardo Carta, s’avvocadu Angelo Merlini, had insistidu subra de su fattu chi su giovane da issu difesu non fid cunsapevole de s’intenzione de occhire. Ma segundu sa corte, tottus su fiottu de giovanos, pro faghere resessere bene su pianu, ischiana bene ite devian faghere. Sos giudices hana amentadu chi est bistadu Riccardo Carta a mantennere frimu Manuele Careddu, prima chi Christian Fodde l’eopperad ligadu. Carta had partecipadu a su delittu mancari sos atteros fin tottu complices sun solo connoschentes.

Pro sos giudices est bistadu capace de partecipare a unu omicidiu solu pruite calincunu bi l’had dimandadu, cometes chi essere faghinde una cosa de pagu contu e non una morte de unu piseddu.S’avvocadu Antonello SPada had sempre nadu chi su ruolu de Matteo Satta est bistadu marginale, chi had mantennidu sos telefoninos de tottus, chenza ischiere sas intenziones de tottu su gruppu. Pro sos giudice, imbezzes, fintzas Matteo Satta fid a connoschenzia de su pianu, giai dae su sero prima de iscurigare, e ischiad chi tenide sos telefoninos, sos amigos suos fin risurtados attesu dae su logu inube Manule Careddu est bistaduu massacradu. Como si isettad s’urtimu attu de un’istoria fea chi had postu de malumore duas cittadinas e sa zente, cantu sos parentes de su pieddu chi est bistadu mortu, e fintzas sa zente de Ghilarzi, pro cussos pitzinnos chi han fattu cuussa cosa fea, magari chenza ischiere veramente ite fin faghinde.

Est bistadu unu delittu feu, chi had postu malumores in sas comunidades de Macumere e de Ghilarzi. pro cussu si sunu movidos tottus e in primu sos sindigos de su comune de Ghilarza e Abbasanta, chi si sunu incontrados, am pustis de unu mese dae sa morte de Manule Careddu, cun sos amministradores de Macumere, chi han resu sa visita battinde a Macumere unu messaggiu de solidariedade a pustis de sa tragica morte de Manuele Careddu. Sos sindigos, tottu paris, hana manifestadu a murru tortu pro cussu chi fid suzzessu. Tottus han nadu chi dae cussu momentu deviad partire s’unidade, ca daesegus de cussos fattos non b’haiad zente manna, ma piseddos minores, chi si sunu gusatsdos sa vida pro una cosa chi non teniad ne contu e ne cabu, ma si podiad risolvere cun d’unu anzu e non cun d’una morte barbara. Tottu sa zente had cundannadu e in Macumere a pustis de una fiacculada, bi est bistad una riunione manna in s’aula magna de su Liceo, inube bi han partecipadu sociologos, sindigos, pidreros e fintzas padre Salvatore Morittu, chi had ispegadu ite bi podiad essere daesegus de cussa morte chi had bidu protagonistas unu gruppu de giovanos.

Pustis tottu s’istoria de su delittu de su lagu est bistada discussa in sos dibattidosm televisivos, in sas radios, in cunveegnos e fintzas in sas cresias. Nissunu peroe had pensadu a sa mamma de Manuel Careddu, Fabiola Balardi, chi had senmper nadu chi su fizzu non tened prus sa vida pruite unu brancu de giovanos hana detzisu de lu occhire. Narad pruite custos giovanos devene merittare de sighire a vivere e tennere sa possibilidade de si faghere una vida noa? Fabiola Balardi had faeddadu luego a pustis de sa sentenzia. In cussu momentu sa femmina afflitta had nadu: “issos sun giovanos, est beru. E fizzu meu? teniad 18 annos e issos li c’hana leadu sa vida, l’hana mortu in modu barbaru. manuele non had a podere mai prus vivere”. S’ergastulu est una soluzione pro faghere pagare sa morte de Manuel? “ite,- had rispostu Fabiola- a los lassare in foras? Gai sighini a bocchire, ca cusso sun gai. A Carta est andada bene , pruite l’han dadu 30 annos”.

In cussa istoria fid intervennidu fintzas don ettore Cannavera, fundadore de sa comunidade de recuperu Sa Sedda. S’ergastulu distruidi sa vida- ha nadu tando Cannavera- si deve dare una pena educativa. Fintzas a cussu Fabiola Balardi haiad rispostu chi fintzas su fizzu non podiad torrae a vivere. Chie l’had mortu deve pagare. Pagare tottu. Como si isettad sa sentezia de sa cassazione pro ischire comente andad a finire custa triste istoria, chi had martoriadu duas comunidades e d’est faghinde riflettere medas giovanos.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *