Imprentas 105 – Sebastiano Satta in s’enciclopedia Treccani: un’orgòlliu mannu pro sa Sardigna

Imprentas
Imprentas
Imprentas 105 - Sebastiano Satta in s’enciclopedia Treccani: un’orgòlliu mannu pro sa Sardigna
Loading
/

Imprentas 105 – Sebastiano Satta in s’enciclopedia Treccani: un’orgòlliu mannu pro sa Sardigna

Imprentas
Imprentas
Imprentas 105 - Sebastiano Satta in s’enciclopedia Treccani: un’orgòlliu mannu pro sa Sardigna
Loading
/

Imprentas  105 di Ivan Marongiu

Sebastiano Satta in s’enciclopedia Treccani: un’orgòlliu mannu pro sa Sardigna

Sa Treccani at pedidu a s’istudiosu Francesco Casula de iscrìere una boghe de sa famada entziclopedia  pro su poeta, giornalista, avogadu  nuoresu Sebastiano Satta.  S’intelletuale sardu in veridade fiat giai presente in s’òpera entziclopèdica, ma pro s’editzione noa est istadu pedidu a s’istòricu de ollolai de irrichire s’argumentu cun particulares e cunsideros agiornados a sos tempos de oe. Sa boghe dedicada a Sebastiano Satta, in prus, est istada bortada in sardu dae Gianni Muroni, balente istudiosu de limba sarda chi at donadu sa proa de comente sa limba nostra si potzat addatare a èssere impreada fintzas pro tratare argumentos artos e temas de cultura comente lu podet èssere una “Boghe” de s’Entziclopedia italiana prus famada.  Sebastiano Satta no est importante solu pro s’òpera sua, ma fintzas pro comente fiat resèssidu a divènnere un’intellettuale mannu, mancari totu sas dificultade mannas chi aiat devidu afrontare, sende chi su babbu abogadu fiat mortu cando issu aiat fatu chimbe annos ebbia . Abarradu òrfanu, aiat connotu su bisòngiu e sas umiliatziones de sa povertade e fiat istadu pesadu a sa sola dae sa mama paris cun su fradigheddu suo.

In sas dies coladas s’est torradu a allegare de isse pro ite sa Comuna de Nùgoro at detzisu de collocare in sa domo chi est istada de Sebastiano Satta s’ufìtziu de informatzione turìstica. Custa detzisione at retzidu su “no” de su nebode de su poeta, Massimo Satta, fìgiu de Vindice chi at naradu a sos giornales: «Sa domo de smannoi depet èssere unu museu. Gasi comente est istadu fatu pro sa domo de Grazia Deledda». Paràulas de contrariedade duncas cussas de Satta, lòmpidas dae sa residèntzia sua de Montecatini. Sa bisione sua non cointzidet cun cussa de s’amministratzione, mescamente de su sìndigu Andrea Soddu chi at naradu: “S’ufìtziu turìsticu est solu unu de sos presìdios culturales chi ant a èssere acasagiados in s’edifìtziu, acuistadu in su 2002. Difatis s’amministratzione bi cheret collocare fintzas sos ufìtzios de su setore Cultura e Turismu”. Detzisione – informant dae su munitzìpiu – detada de sa positzione istratègica de sa domo de su poeta e abogadu, a pagos passos dae su Man, dae sa Domo Deledda e dae sos museos.

Agiunghet su sìndigu Soddu: «Cun custa destinatzione non cherimus  ofènedere unu logu istòricu de sa tzitade.  Ma, a s’imbesse cherimus onorare sa figura de Sebastiano Satta destinende sa domo a su setore de sa cultura e aberendela a  sos visitadores». Soddu at allegadu fintzas de unu lìmite de s’edilìtziu, acanta a dolu mannu est impossibile torrare a costrùere in manera fidele su mundu privadu de Satta: «In sa ristruturatzione de s’edifìtziu, apaltada prus de  deghe annos a oe, s’interventu at arruinadu sena rimèdiu sos ambientes originàrios». Su messàgiu chi devet lòmpere a totus est chi non si cheret mancare de respetu o limitare s’ammentu de su poeta: «Domo Satta at a èssere semper  cussa – afirmat s’assessore a sa Cultura, Luigi Crisponi – pro ite a s’internu amus a pònnere ogetos chi ant a ammentare s’istòria e s’òpera  sua. Tra sas ipòtesis – agiunghet – cussa de torrare a concordare s’ambientatzione de s’època, comente s’istùdiu de abogadu de Sebastiano Satta».

Apena est essida a campu sa  detzisione de s’amministratzione, sa chistione de sa domo-Satta nd’at pesadu diversas boghes contràrias in sa tzitade, mescamente cussas de s’ex sìndigu Annico Pau, repubblicanu, a sa ghia de sa Comuna in sos annos ’80: «Retèngio su sèberu improvisadu e sena sentidu – afirmat – a pustis chi sa comuna de Nùgoro at batidu a tèrmine su progetu pro torrare a dare a s’ambiente su balore istòricu suo e culturale». La pensat a sa matessi manera Mario Zidda, a sa ghia pro duos mandados de un’amministratzione de tzentru-manca, a cumentzare dae su 2000: «Sa domo de Sebastiano Satta – ammentat – est istada acuistada e ristruturada pro ricreare un’ambiente in ue totu evocaret sa figura e s’òpera de su poeta».

 

Pau e Zidda ant allegadu fintzas de sos passàgios burocràticos chi ant batidu a s’acuistu dae parte de su comunu de sa domo de su Poeta Vate. In su 1953 bi fiat istadu un’iscàmbiu epistulare tra su fìgiu de Satta, Vindice, vitze-prefetu a Pistoia, e su sìndigu de Nùgoro, Alfredo Atzeni. S’erederi si congratulaiat pro «sa tratativa de achistu de sa domo de Sebastiano Satta, pro dare  una collocatzione istàbile a  sa biblioteca e pro ammentare canto prus possìbile s’òpera de su poeta». Zidda, chi fiat amministradore pròpiu cando est partidu su restàuru, ammentat chi «sos finantziamentos de sa Regione fiant vinculados pro more chi su logu èsseret impreadu comente logu de istùdiu e de chirca». S’usu chi si cheret fàghere oe est diversu dae sa solutzione originària. Ma est  Massimo Satta su chi prus timet chi sa domo de su mannoi perdat sa vocatzione originaria sua: «Pro ite sa domo de mannoi- at naradu- non podet èssere solu s’ammentu de s’òpera sua? A ite serbit a ddu furriare in unu infopoin?».

E difatis, sa cosa chi prus tocat a ammentare est pròpiu s’òpera de Bastianeddu, comente li naraiant sos cumpàngios, e su ligàmine cun sa tzitade de Nùgoro.  Finidu su ginnàsiu, Satta si nche fiat andadu dae Nùgoro e si fiat tramudadu a Tàtari pro fàghere su litzeu. Leada sa lissèntzia litzeale aiat lassadu sos istùdios pro fàghere su sordadu in Bologna (1887-88). In ie aiat iscritu sa prima òpera poètica sua publicada in Tàtari in su 1893, I versi ribelli, tenende a modellu a Carducci. Riformadu de sordadu fiat torradu a Tàtari in ue fiat abarradu finas a su 1894, istudiende in s’Universidade e laureende·si in lege. Aiat collaboradu cun su cuotidianu tataresu l’Isola, chi aiat fundadu issu etotu paris cun Gastone Chiesi, ma aiat iscritu fintzas in La Nuova Sardegna e in su periòdicu tataresu Sardegna letteraria e in su casteddaju Vita sarda, firmendesi cun su pseudònimu Povero Jorik.

De ammentare, L’Intervista ai banditi, s’artìculu prus connotu de tando, chi nd’aiant brincadu sas làcanas de Sardigna e de Itàlia. Fiat un’intervista a sos tres bandidos Francesco Derosas, Pietro Angius e Luigi Delogu. Fatu fatu aiat collaboradu cun cuotidianos e periòdicos comente Nuova Antologia, Giornale d’Italia, Il Resto del Carlino, Tempo e Italia del popolo. In su 1893 aiat publicadu sa sìlloge poètica, Nella terra dei Nuraghes chi cunteniat oto lìricas, duas in sardu: Su battizu e Sa ferrovia. In fines, in su 1895 fiat torradu a Nùgoro, in ue fiat istadu cussigeri comunale in su perìodu 1900-03. Dae su 1896 a su 1908 aiat traballadu comente avocadu, «parandu fama de penalista mannu e de oradore de cabbale, allegadore capatzu e fogosu, tìmidu meda pro sas arringas suas.

In su 1905 si fiat cojuadu cun Clorinda Pattusi e aiant tentu una prima fìgia, Raimonda, mutida a denghe Biblina, morta minoredda in su 1907 e ammentada in sos Canti dell’ombra. In su 1908 fiat nàschidu su segundu fìgiu, chi l’aiat postu, a moda de provocatzione, Vindice, chi at passadu totu sa vida sua a promòvere e a fàghere connòschere  s’eredidade culturale e tzivile de su babbu, in antis de mòrrere in su 1984. Su matessi annu a Satta li fiat bènnida una paresi, ma no aiat agabbadu pro custu motivu de cumpònnere versos, detende sas poesias suas prus famadas chi fiant intradas a fàghere parte prima de s’òpera Canti barbaricini (1909) e posca de Canti del salto e della tanca (essidos pòstumos in su 1924).  Sos Canti barbaricini sunt nàschidos cando Satta fiat impignadu meda in Nùgoro comente penalista.   Satta est mortu in Nùgoro su 29 de santandria de su 1914. L’ant interradu sena funerale religiosu ca aiat espressadu sa volontade de non tènnere nen preìderos e nen pregadorias cando moriat. Sas crònacas contant chi una surra de massajos, pastores e finas bandidos fiat calados dae sos montes pro l’acumpangiare in s’ùrtimu reposu, ammentende s’amore suo pro s’ugualàntzia e su progressu sotziale e sa passione chi teniat pro sa pàtria sarda. Satta fiat connotu e istimadu meda dae sa gente sua chi lu bidiat pròpiu comente unu ‘vate’, cantore de un’identidade sarda mìtica e drammàtica, fata tzirculare in abbundàntzia in Europa dae Grazia Deledda.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *