Imprentas 274 – Su telefoneddu faghet a beru male a sos pipios?

Imprentas
Imprentas
Imprentas 274 - Su telefoneddu faghet a beru male a sos pipios?
Loading
/

Imprentas 274 – Su telefoneddu faghet a beru male a sos pipios?

Imprentas
Imprentas
Imprentas 274 - Su telefoneddu faghet a beru male a sos pipios?
Loading
/

di Ivan Marongiu

Su telefoneddu faghet a beru male a sos pipios?

A sos pipios sa tecnologia praghet meda: telefoneddu, tablet o pc, pagu importat: giai dae minores meda sunt capatzos de interagire cun naturalesa cun custos istrumentos eletrònicos a su puntu de trascurare sos giogos e sas cumpangias. Ma proite sos pipios amant gasi meda telefoneddu e tablet? E comente mai pediatras e espertos pedint imbetzes a sos babbos de nde limitare s’impreu?

Sa risposta a custas pregontas dipendet dae su chi càpitat in su cherbeddu e, in particulare, in su funtzionamentu de su sistema dopaminèrgicu, chi règulat su mecanismu de sa gratificatzione.

Semplifichende, ogni bia chi provamus una sensatzione positiva e de godimentu (unu màndigu bonu, unu vìdeu ispassiosu, una notìfica in su telèfonu…) su cherbeddu iscapat dopamina, unu neurotrasmitidore chi influit subra sa motivatzione e subra sa gratificatzione (sa dopamina difatis est mutida fintzas s’ormone de s’euforia).

Cando su pipiu tenet in manu unu telefoneddu e resesset cun unu pòddighe ebbia a fàghere calicuna cosa chi li praghet e lu ispàssiat, su cherbeddu suo produet dopamina; sa produtzione de dopamina gènerat una sensatzione positiva in su minoreddu, chi at a chircare siat de mantènnere cussa situatzione pro prus tempus, siat de la chircare in su benidore. Prus su pipiu impreat trastos tecnològicos, prus manna est sa gratificatzione sua.

Custa modalidade repìtida pro perìodos longos arriscat de generare una bera dipendèntzia, sende chi su cherbeddu s’at a èssere abituadu a su livellu elevadu de dopamina provocadu dae sas gratificatziones induidas dae s’impreu de su telefoneddu e nd’at a pedire un’impreu semper prus intensivu pro poderare su livellu de pràghere a su cale est abituadu (cun unu mecanismu belle uguale a cando un’adultu impreat drogas). Mancari in ausèntzia de datos relativos a pipios minores meda, si tratat de unu fenòmenu chi dat pensamentu, chi arriscat de tènnere efetos malos subra s’isvilupu tzerebrale de sos pipios e cunsighèntzias peus subra sas capatzidades cognitivas issoro.

Sa tecnologia at fintzas aspetos positivos. Sos pipios de oe (definidos nativos digitales) bivent in unu cuntestu tecnològicu meda chi est giustu chi iscant connòschere e impreare.  Ma est importante agatare un’echilìbriu tra tempos e modos de impreu e connòschere  sos arriscos de un’impreu esageradu de sa tecnologia pro sos pipios. S’impreu continu de sa tecnologia portat sos pipios a si mòvere prus pagu, aumentende  s’arriscu de obesidade infantile. Sos pipios ant bisòngiu de si mòvere, siat pro pigare cunfiantza cun sas potentzialidades de sa carena issoro,  siat pro allenare sas capatzidades cognitivas, in unu protzessu de crèschida chi interessat corpus e mente. Sos pipios chi tenent unu televisore, unu computer o unu tablet in s’aposentu de corcare issoro abarrant prus ischidos a note. S’impreu de trastos eletrònicos prima de si corcare, in prus, non faghet pigare sonnu e cunditzionat in peus  sa calidade de su sonnu. Dormire bene a pipios (ma fintzas durante sa pitzinnia) est indispensàbile pro una crèschida fìsica e psicològica armònica.

S’impreu pro meda tempus de ischermos  luminosos aumentat sos istorbos de sa bista fintzas in sos prus minores: cando unu pipiu  abarrat a totu die pompiende un’ischermu, serrat prus pagu sos ogros e custu gènerat sicore e abrogiore a sos ogros. Fintzas sa lughe biaita emìtida dae telefoneddos, computer e televisores cuncurret a pònnere a arriscu sa salude visiva de sos pipios. Fintzas osservende su fenòmenu dae unu puntu de bista educativu, sas crititzidades creschent.

Su mundu digitale imparat sos pipios a tènnere totu e deretu: bastat unu click pro bìdere su cartone preferidu, brincare sa publitzidade, cambiare cuntènutos, aviare e giogare cun un’aplicatzione. Imbetzes unu genitore depet abituare su fìgiu a cumprèndere chi non podet otènnere totu e in deretura e chi sas cosas, costant sacrifìtziu, istùdiu e impignu.

Sos aparatos tecnològicos ponent s’indivìduu in una dimensione assolada, in ue non serbint  nen capatzidades de relatzione e  nen comunicativas: custu andat contra su protzessu evolutivu de su pipiu, chi in sos primos annos de vida isperimentat sas abilidades sotziales suas e las podet ativare e afortiare solu gràtzias a  s’esertzìtziu  e a sa pràtica.

Cuntenutos violentos bidos in s’ischermu sena su controllu de sos babbos podent causare problemas cumportamentales dèvidos a su turbamentu chi sas imàgines ant provocadu o a s’imitatzione de sos gestos osservados dae banda de sos pipios.

Sos pipios chi impreant tropu sos aparatos eletrònicos in edade preiscolare podent presentare problemas de atentzione, de impreu de su pensamentu astratu, de limbàgiu e de achirimentu de sas abilidades sotziales. Custu podet dipèndere dae su fatu chi custos pipios interagint prus pagu cun sos babbos e sos fedales issoro. Fintzas s’impreu esageradu de sos aparatos eletrònicos dae banda de sos babbos durante su tempus lìberu podet cumpromìtere su isvilupu curretu de su pipiu, pro ite lu privat de una pretziosa oportunidade de interatzione cun sos adultos de riferimentu.

Comente amus bidu sa tecnologia podet influire in sos sentimentos, in s’aprendimentu, in su pensamentu e in su cumportamentu de sos pipios in su perìodu de sa vida issoro prus delicadu. Ite si podet fàghere? Est simpre: impreamus su bonu sentidu e adotamus unas cantas règulas. Manu a manu chi su pipiu creschet, e cumentzat a  cumprèndere, est importante a chircare de cumpartzire custas règulas cun issu, pro chi pighet consièntzia e autocontrollu.

S’American Academy of Pediatrics proponet unas cantas lìnias ghia  pro agiuare sos babbos a unu curretu impreu de sos trastos tecnològicos presentes in domos nostras.

Pipios suta sos 2 annos. S’impreu de aparèchios digitales diat dèvere èssere limitadu meda e solu in cumpangia de un’adultu chi faeddat e ispiegat su chi est bidende. Un’impreu intelligente diat pòdere èssere cussu de sas video-chat cun parentes chi istant a tesu e chi cherent interagire cun su pipiu. Si si cheret fàghere familiarizare su pipiu cun trastos digitales tra sos 18 e sos 24 meses  est importante meda: seberare aplicatziones o vìdeos de arta calidade e dedicados a sos pipios; èssere semper presentes e impreare su trastu digitale cun su pipiu; non permìtere a su pipiu de lu impreare a solu.

Pipios dae 2 a 5 annos. Limitare s’impreu a non prus de un’ora a sa die. Favorire àteras fainas chi dant benefìtziu a su corpus e a sa mente de sos pipios, comente pro esèmpiu giogos a s’abertu, isport, mùsica, letura de libros cun mama e babbu. Seberare aplicatziones interativas non violentas e chi propòngiant balores sotziale. Abbaidare sos  vìdeos paris, giogare paris cun sos pipios e allegare de sos contenutos de sos vìdeos o de sos giogos.

Pipios in edade iscolare. Istabilire unu tempus màssimu de impreu.  Cunsertare cun su pipiu  sas règulas de impreu (es. proibitzione de impreu durante su tempus dedicadu a sos còmpitos) e ispiegare ca est importante a las respetare. Ispiegare cun unu limbàgiu simpre ma craru chi su web no est unu logu seguru pro sos pipios.

Pro serrare, chircade de èssere babbos informados. Sa tecnologia evolvet a sa lestra: pro èssere de agiudu a sos fìgios nostros in s’impreu cusciente de sos vàrios aparatos eletrònicos prima de totu los devimus connòschere e impreare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *